Radioaktivnost - koncentracija aktivnosti

Astronomija, zvezde, planeti...
Post Reply
nincamalinca
Posts: 2
Joined: 15.6.2012 11:14

Radioaktivnost - koncentracija aktivnosti

Post by nincamalinca » 15.6.2012 13:00

Na področju radioaktivnsti je zapisanega veliko, nisem pa nikjer zasledila, kakšna je dovoljena koncentracija aktivnosti. Pred kratkim sem namreč ugotovila, da ima granitogres (talne ploščice) koncentracije aktivnosti (Bg/kg):
- Cs 137: < 8
- Ra 226: 127‡12
- Th 232: 129‡10
- K 40: 600‡50

Ali je to zdravju škodljivo? :roll:

User avatar
shrink
Posts: 14469
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Radioaktivnost - koncentracija aktivnosti

Post by shrink » 17.6.2012 17:58

Glede na to, da je v Uredbi Sveta (EGS) št. 737/90:

http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocj ... anje_zivil

za Cs-134 in Cs-137 v mleku in mlečnih izdelkih določena mejna koncentracija aktivnosti 370 Bq/kg, v ostalih prehrambenih izdelkih pa 600 Bq/kg, verjamem, da so vrednosti v omenjenem gradbenem materialu bistveno pod mejo, saj so mejne vrednosti za hrano nedvomno strožje od tistih za gradbene materiale (je pa treba poiskati ustrezno uredbo za to področje), zato je bojazen glede zdravja odveč.

User avatar
shrink
Posts: 14469
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Radioaktivnost - koncentracija aktivnosti

Post by shrink » 17.6.2012 18:24

Sem še malo pobrskal in našel mejne vrednosti za gradbene materiale v "Uredbi o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih" (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=2278):
32. člen
(mejne vrednosti kontaminacije gradbenega materiala)

(1) Kontaminacija gradbenega materiala z radioaktivnimi snovmi ne sme povzročiti čezmernega obsevanja skupine posameznikov iz prebivalstva in celotnega prebivalstva, pri čemer je treba upoštevati zunanje in notranje obsevanje.

(2) Izpeljane mejne vrednosti koncentracij radionuklidov v gradbenih materialih izračunajo pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji na podlagi vrednosti za mejno dozo za posameznike iz prebivalstva in podatkov o doznih ogradah.

(3) Ne glede na rezultate izračunov iz prejšnjega odstavka pa vrednosti radioaktivne kontaminacije gradbenega materiala, ki se uporablja za gradnjo stavb, ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti:

- 200 Bq/kg za 232Th,
- 300 Bq/kg za 226Ra,
- 3000 Bq/kg za 40K,

pri čemer mora biti izpolnjen naslednji pogoj:

CT/200 + CR/300 + CK/3000 ≤ 1 ,

kjer so CT, CR in CK radioaktivne kontaminacije zaradi 232Th, 226Ra in 40K, izražene v Bq/kg.

(4) Radioaktivna kontaminacija lahko v posameznem delu gradbenenega materiala mase 10 kg preseže desetkratno vrednost mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka, če povprečna vrednost v 100 kg tega gradbenega materiala ne preseže mejnih vrednosti.
Vrednosti za material, ki ga navajaš, ustrezajo mejnim vrednostim, ne ustrezajo pa kumulativnemu pogoju (naračunal sem preko 1); očitno material ni v skladu z veljavnimi predpisi pri nas (moja laična ocena).

User avatar
shrink
Posts: 14469
Joined: 4.9.2004 18:45

Re: Radioaktivnost - koncentracija aktivnosti

Post by shrink » 17.6.2012 19:39

Še nekaj podatkov o vsebnosti radioaktivnih elementov v gradbenih materialih (http://www.arao.si/uploads/datoteke/raopis-14.pdf):
koncentracije_aktivnosti_gradbeni.jpg
Zanimivo je, da povprečna koncentracija aktivnosti kalija v lesu presega mejno vrednost iz obstoječih predpisov.

Post Reply